CHINACOM 2009
Fourth International Conference on Communications and Networking in China Co-sponsored by Create-Net and ICST  

Organizing Committee

   General Co-Chairs:
Baoyan Duan
Xi’dian Univ.
Shihua Zhu
Xi’an Jiaotong Univ.
   General Vice Co-Chairs:
Jianguo Deng
Xi’an Jiaotong Univ.
 
Jiandong Li
Xi’dian Univ.
   Steering Committee:
 
Imrich Chlamtac
Create-Net
 
Yabin Ye
Huawei Europe
 
Zheng Zhou
BUPT
 
Bo Li
HKUST
 
Andreas F. Molisch
MERL/Lund Univ.
   TPC Co-Chairs:
Hsiao-Hwa Chen
NCKU
 
Chonggang Wang
NEC Labs America
 
 
Frontiers on Communications and Networking Symposium:

Wei Kuang Lai

National Sun Yat-Sen University
Rittwik Jana
AT&T Labs Research
Xinbing Wang
Shanghai Jiaotong University
 
Optical Communications and Networking Symposium:

Hamid Sharif

University of Nebraska-Lincoln
Kun Yang
University of Essex
Xiaowen Chu
Hong Kong Baptist University
 

Wireless Communications and Networking Symposium:

Anwar Walid

Bell Labs Research
Zhifeng Zhao
Zhejiang University
Yan Zhang
Simula Research Laboratory
Yinyi Ren
Xi’dian University
 
Multimedia Communications Symposium:
Ray Y.M. Huang
National Cheng Kung Univ.
Markos Anastasopoulos
NTU of Athens
Bin Wei
AT&T Labs Research
 
Advances in Internet Symposium:

Alex Galis

University of College London
Nei KATO
Tohoku University
Guanhua Yan
Los Alamos National Laboratory
 
Signal Processing for Communications Symposium:

Chong-Yung Chi

National Tsinghua University
Chenyang Yang
Beihang University
Kehu Yang
Xi’dian University
Meixia Tao
Shanghai Jiao Tong University
 
Information and Coding Theory Symposium:
Mao Chao Lin
National Taiwan University
Ning Cai
Xi’dian University
Cheng Li
Memorial Univ. of Newfoundland
 
Network and Information Security Symposium:
Mooi-Choo Chuah
Lehigh University
Minho Jo
Korea University
Xiaodong Lin
Univ. of Ontario Institute of Tech.
 
Workshop Chairs:
Ying Wang
BUPT
 
 
 
Panels Chair:

Stanley Liu

NCKU
 
Publication Co-Chairs:
Zhongshan Zhang
Univ. of Alberta
Hailong Sun
Beihang Univ
 
Publicity Co-Chairs:

Qing Huang

China Mobile
Wei Wei
NEC Labs America
 
 
Internal Arrangement Chair:

Maria Morozova

ICST
 
Local Arrangement Co-Chairs:

Kechu Yi

Xi’dian Univ.
Weiyi Yin
 
Xi’dian Univ.
 
Web Chair:
Xiangqian Cheng
Xi'an Jiaotong University, China
 
Tutorial Co-Chairs:

Zhifeng Tao

MERL
Peter Stavroulakis
Tech Univ. of Crete
 
Industry Sponsorship Chair:
Qian Wang
China Mobile
 
Copyright @ 2006-2009 CHINACOM